Csaba Kártya

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelete a Csaba kártyáról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 13. pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

E rendelet hatálya a) a Békéscsaba Megyei Jogú Városban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévüket betöltött személyekre (a továbbiakban: felhasználó) és b) az önkormányzattal e rendelet alapján megállapodást kötő gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozásokra, költségvetési szervekre és civil szervezetekre (a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.

2. A Csaba kártya igénylése
2. §

(1) Az 1. § a) pontjában meghatározott személyek a polgármester által erre kijelölt szervezetnél igényelhetik a Csaba kártyát. A Csaba kártya kizárólag az e célra rendszeresített papíralapú vagy elektronikus igénylőlap kitöltésével igényelhető. (2) Az igénylőlapon fel kell tüntetni a felhasználó a) nevét, b) békéscsabai lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, c) születési idejét, d) elektronikus levélcímét, e) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat, továbbá Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) az igénylőlapon feltüntetett személyes adatait kezelje, f) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat, továbbá a polgármesteri hivatal a Csaba kártya igénybe vételével kedvezményesen biztosított szolgáltatásokra vonatkozó személyes adatait kezelje. (3) Az igénylés során meg kell jelölni a Csaba kártya igénylésének okát (első kártya igénylése; elveszett, ellopott, sérült vagy megsemmisült kártya pótlása; lejárt kártya pótlása). (4) Aki az igénylés során azt a nyilatkozatot teszi, hogy saját háztartásában kiskorú gyermeket nevel, családi Csaba kártyára jogosult. (5) A felhasználó – papíralapú igénylés esetén az igénylőlap benyújtásakor, elektronikus igénylőlap kitöltése esetén a kártya átvételekor – köteles aláírásával nyilatkozni arról, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és hogy hozzájárul a (2) bekezdés e)–g) pontjaiban megjelölt adatok kezeléséhez, továbbá köteles személyazonosító okmánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) igazolni személyazonosságát és lakcímét.

3. §

(1) A hiánytalanul, valóságnak megfelelő adatokkal kitöltött igénylőlapon benyújtott igénylést követően a felhasználó személyesen veheti át a Csaba kártyát. (2) A Csaba kártya felületén fel kell tüntetni a) a „Csaba kártya” kifejezést, 18 életévét be nem töltött igénylő esetén az „ifjúsági Csaba kártya” kifejezést, családi kártya igénylése esetén a „családi Csaba kártya” kifejezést; b) a felhasználó nevét; c) a Csaba kártya felhasználási feltételeiről tájékoztató internetes oldal (a továbbiakban: honlap) domain nevét; d) a Csaba kártya QR kódját és azonosítóját.

3. A szolgáltatók
4. §

(1) A Csaba kártyával igénybe vehető kedvezmények biztosítására a polgármester köt szerződést a szolgáltatókkal. (2) A megállapodás tartalmazza a) a szerződő felek elnevezését és címét, b) a szolgáltató azon székhelyének, telephelyének vagy szolgáltatás nyújtási helyének címét, ahol a Csaba kártyával kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatást nyújtja, c) a Csaba kártyával kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét, d) a szolgáltatások igénybe vétele során érvényesíthető kedvezmény mértékét, e) a megállapodás hatályát, f) a felek e rendeletben meghatározott kötelezettségeit, g) a megállapodás rendes felmondására biztosított időt, amely nem lehet 30 napnál kevesebb. (3) A szolgáltató a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt helyen köteles jól látható helyen elhelyezni a „Csaba kártya elfogadó hely” feliratot a megállapodásban meghatározott formai követelményeknek megfelelően.

5. §

Az önkormányzat a honlapon naprakészen tájékoztatja a felhasználókat a Csaba kártyával kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások köréről és a szolgáltatások igénybe vétele során érvényesíthető kedvezmény mértékéről.

4. A Csaba kártya használata
6. §

(1) A felhasználó az e rendelet és a megállapodás alapján biztosított kedvezmény igénybe vételéhez a szolgáltató munkatársának köteles átadni a Csaba kártyát és – a szolgáltató kérésére – ezzel egyidejűleg köteles igazolni személyazonosságát. (2) A felhasználó csak a saját nevére kiállított Csaba kártyával jogosult kedvezményt igénybe venni. (3) A szolgáltató munkatársa a Csaba kártya informatikai rendszerén keresztül ellenőrzi a kártya érvényességét.

5. A Csaba kártya rendszer üzemeltetése
7. §

(1) A Csaba kártya rendszert a polgármesteri hivatal üzemelteti. (2) A hozzáférési jogosultságokat – a polgármesteri hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzataira figyelemmel – dokumentáltan kell kiadni.

6. A Csaba kártya érvényessége, pótlása
8. §

(1) A Csaba kártya érvényessége a kibocsátástól számított 10 év. (2) Az érvényességi idő lejárta esetén a felhasználó kérelmére az érvényességi idő 10 évvel meghosszabbítható.

9. §

(1) A Csaba kártya érvénytelenítése érdekében a) a békéscsabai lakóhelye vagy tartózkodási helye megszűnése vagy b) a Csaba kártya elvesztése, sérülése, ellopása vagy megsemmisülése esetén a felhasználó köteles az eseménytől számított 15 napon belül az önkormányzatot értesíteni. (2) A Csaba kártya cseréje érdekében a családi Csaba kártyát igényelt felhasználó a változás bekövetkezését követő 15 napon belül köteles az önkormányzatot értesíteni, ha már nem nevel saját háztartásában kiskorú gyermeket. (3) A felhasználó igénylőlap benyújtásával és bruttó 1.000,- Ft kártyapótlási díj megfizetésével egyidejűleg igényelhet új Csaba kártyát a korábbi Csaba kártyájának elvesztése, ellopása, sérülése vagy megsemmisülése esetén.

7. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet 2016. január 10. napján lép hatályba azzal, hogy a Csaba kártya rendszer 2016. február 1. napján kezdi meg működését.Szarvas Péter polgármester

Dr. Bacsa Vendel jegyzőZáradék: Kihirdetve a Városháza hirdetőtábláján történt kifüggesztéssel 2015.november 3. napján

Dr. Bacsa Vendel jegyző

Csaba Kártya meghatalmazás pdf